cognotech


مراکز دانشگاهی و شرکت های طراحی بازی درچالش "سرمایه شناختی و طراحی بازی" ، حدود 50 طرح ارائه کردند

مراکز دانشگاهی و شرکت های طراحی بازی درچالش “سرمایه شناختی و طراحی بازی” ، حدود 50 طرح ارائه کردند

مراکز دانشگاهی و شرکت های طراحی بازی درچالش “سرمایه شناختی و طراحی بازی” ، حدود ٥٠ طرح ارائه کردند. در چالش “سرمایه شناختی و طراحی بازی” که از سوی شتاب دهنده شناختی و با حمایت ستاد توسعه علوم و فن‌آوری های شناختی برگزار می شود، مراکز دانشگاهی و شرکت های طراحی بازی از ١٠ استان کشور ، حدود ٥٠ طرح را برای ارزیابی و بررسی ارائه کردند. از مجموع حدود ٥٠ پروپوزال دریافت شده ، تعداد ٣٠ ایده پیشنهادی به بازی های دیجیتال اختصاص دارد و ٩ طرح پیشنهادی نیز حوزه بازی های...

ادامه مطلب

باز کردن چالش
چالش “توسعه فناوری، محصولات و خدمات شناختی سالمندان”اطلاعات بیشتر
Top