cognotech


لزوم توجه بازی سازان به کارکردهای اجرایی مغز در طراحی بازی

لزوم توجه بازی سازان به کارکردهای اجرایی مغز در طراحی بازی

مستندات مربوط به لزوم توجه بازی سازان به کارکردهای اجرایی مغز در چالش”سرمایه شناختی و طراحی بازی” از سوی کارگروه پرورش شناختی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی منتشر شد و از طریق این فایل PDF قابل دریافت است. این چالش که رویدادی استارتاپی با رویکرد معرفی و ارتقاء توانمندی های شناختی می باشد، با همکاری ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی و شتابدهنده ی شناختی COGNOTECH در حال برگزاری است و یکی از جنبه های اصلی آن در نظر گرفتن مباحث مربوط به عملکردهای اجرایی مغز و لزوم توجه بازی...

ادامه مطلب

باز کردن چالش
چالش “توسعه فناوری، محصولات و خدمات شناختی سالمندان”ثبت نام در چالش
Top