Tag: وبینار


انجمن علمی شناسا با همکاری شتاب‌دهنده شناختی Cognotech برگزار می‌کند: بخش فناورانه‌ی وبینار مغز و ذهن

انجمن علمی شناسا با همکاری شتاب‌دهنده شناختی Cognotech برگزار می‌کند: بخش فناورانه‌ی وبینار مغز و ذهن

انجمن علمی شناسا با همکاری شتابدهنده شناختی COGNOTECH در وبینار مغز و ذهن به بخش های فناورانه علوم شناختی می پردازد. در این وبینار دکتر رضا خسرو آبادی، استادیار پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی به بحث تکنولوژی ها و فناوری های شناختی می پردازد و در بخشی دیگر دکتر محمدرضا عشاقی، دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف، فعال در حوزه‌ی واقعیت مجازی و علوم شناختی و خانم مریم وفایی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف و دانشجوی ارشد روانشناسی دانشگاه الزهرا به بحث کاربرد تکنولوژی واقعیت مجازی در علوم...

ادامه مطلب

Top